Site navigatie
Home Artikelen Interreligieus Islam - het universele aspect in alle godsdiensten
Islam - het universele aspect in alle godsdiensten
Written by Reza Ghafoerkhan   

Heden ten dage zien wij een groot aantal verschillende godsdiensten op de wereld. Wij zien ook dat velen vaak slechts de nadruk weten te leggen op de verschillen die in deze godsdiensten bestaan. Er blijkt echter ook een universele gemeenschappelijke factor in al deze godsdiensten te zijn, hetgeen wij hieronder zullen trachten duidelijk te maken.

Het ontstaan van de verschillende godsdiensten

Het doel van de godsdiensten en het opwekken van profeten was het brengen van leiding tot de mensen, waardoor zij tot volmaaktheid konden worden gebracht. Deze leiding was niet slechts voor één bepaald volk bestemd, maar werd tot alle volken gebracht, daar tot ieder volk een profeet werd gezonden: “En ieder volk had een boodschapper.” (Qur’ân 10:47)

Vervolmaking van de leiding

Aan de komst van verschillende boodschappers kwam een eind met de komst van de heilige profeet Muhammad (v.z.m.h.), die als een boodschapper tot de gehele wereld werd gestuurd met een volmaakte wet (Qur’ân 5:3), die van toen af aan de mensheid tot het einde der tijden tot volmaaktheid zou moeten brengen. Met zijn komst is de komst van andere profeten na hem dus overbodig geworden.

De gemeenschappelijke factor in alle godsdiensten

Wij hebben al opgemerkt dat alle godsdiensten uiterlijk verschillen in hun wetten en hun godsdienstige rituelen en handelingen, hetgeen iedere godsdienst uniek maakt. Hierop doelt de Qur’ân wanneer het zegt:

“O gij mensen! Waarlijk, Wij hebben u van een mannelijk en een vrouwelijk persoon geschapen, en u tot stammen en gezinnen gemaakt, opdat u elkaar zult kennen.” (Qur’ân 49:13)

Alle variaties in de verschillende rassen, godsdiensten, enz. hebben dus ten doel de mensheid nader tot elkaar te brengen, door elkaar te leren kennen. Uiteindelijk worden al deze variaties in één universeel aspect geabsorbeerd:

“Waarlijk, de religie bij God is de onderwerping (Islâm).” (Qur’ân 3:18)

Het is dít aspect van onderwerping (Islâm), waarvan de Qur’ân zegt dat zij datgene bevestigt wat men in de vorige openbaringen kan terugvinden:

“En dit is een Boek, dat Wij geopenbaard hebben, gezegend, bevestigende datgene was daarvóór is.” (6:93)

Welke godsdienst iemand ook belijdt, God accepteert geen andere houding tegenover Hem dan de onderwerping:

“En wie een andere godsdienst dan de onderwerping (Islâm) wenst, het zal niet van hem worden aangenomen, en in het Hiernamaals zal hij tot de verliezers behoren.” (Qur’ân 3:84)

Het gebezigde woord Islâm in de verzen 3:18 en 3:84 duidt niet op de uiterlijke religie, onderwezen door de Qur’ân en de heilige profeet Muhammad (v.z.m.h.), omdat dit anders zou betekenen dat de belijders van elke andere godsdienst in het Hiernamaals tot de verliezers zouden behoren. Deze gedachte is geheel in strijd met de leerstellingen van de Qur’ân, welke voor de andersgelovigen wel degelijk een beloning in het vooruitzicht stelt:

“Waarlijk, zij die geloven, en zij die Joden zijn en de Sabiërs en de Christenen; wie (dan ook) in God gelooft en de Laatste Dag en vroom handelt, zij zullen geen vrees hebben, noch hoeven zij te treuren.” (Qur’ân 5:69)

En insgelijks:

“Nee! Wie (dan ook) zich onderwerpt (aslama) aan God en weldoet tegenover zijn medemens, hij heeft zijn beloning bij zijn Heer; en zij zullen geen vrees hebben, noch hoeven zij te treuren.” (Qur’ân 2:112)

De enige sleutel tot succes voor iedere gelovige, hetzij Christen, Jood, Muslim, Hindu of enige andere belijder van welke geopenbaarde godsdienst dan ook, is het zich volledig en compleet onderwerpen aan de Goddelijke wil. En dit universele aspect van de onderwerping (Islâm) staat boven alle verschillen in de diverse godsdiensten.

Belijders van andere godsdiensten worden ‘Muslims’ genoemd

Een ander argument, dat de stelling ondersteunt dat de Islâm een universeel aspect is dat men in iedere godsdienst kan terugvinden, is dat de belijders van andere godsdiensten in de Qur’ân ‘Muslims’ worden genoemd. Het woord ‘Muslim’ heeft twee betekenissen; een uiterlijke en een innerlijke. De uiterlijke betekenis van ‘Muslim’ is een belijder van de uiterlijke religie onderwezen door de Qur’ân en de heilige profeet Muhammad (v.z.m.h.). De innerlijke betekenis van ‘Muslim’ is een persoon die de onderwerping (Islâm) tot zijn levenshouding tegenover de Schepper heeft gemaakt, ongeacht zijn godsdienst. Het is in deze innerlijke betekenis dat de Qur’ân naar de volgelingen van vorige openbaringen verwijst als te zijn ‘Muslims’. Zo lezen wij in dit Boek dat de profeet Jakob aan zijn zonen vraagt: “Wat zult u na mij aanbidden?” Hun antwoord luidt:

“Wij zullen uw God aanbidden en de God van uw vaderen; Abraham en Ismaël en Izaak. Eén God, en wij zijn Muslims (muslim-ûn) tegenover Hem.” (Qur’ân 2:133)

En toen God tot de discipelen van de profeet Jezus openbaarde: “Geloof in Mij en Mijn boodschapper”, antwoordden zij:

“Wij geloven, en wij getuigen dat wij Muslims (muslim-ûn) zijn.” (Qur’ân 5:111)

Uit deze verzen blijkt eens temeer dat de onderwerping (Islâm) de gemeenschappelijke factor in alle geopenbaarde godsdiensten is.

Conclusie

De Qur’ân onderwijst in het geheel niet dat slechts de door de heilige profeet Muhammad gebrachte godsdienst de mens tot het succes kan brengen. Integendeel, iedere ware gelovige - Jood, Christen, Hindu, Muslim, enz. - mag erop hopen dat de poorten van het Paradijs zich voor hem zullen openen. Het enige wat de Qur’ân zegt, is dat haar wet en leiding de meest voortreffelijke zijn, maar dit betekent niet dat de andere godsdiensten geen voortreffelijkheden bezitten. Welke godsdienst een persoon ook belijdt, het ware succes kan hij / zij alleen bereiken door zich volledig aan God te onderwerpen en deze onderwerping staat boven alle uiterlijke wetten en godsdienstige handelingen.

Tenslotte kan opgemerkt worden dat, aangezien de onderwerping het universele aspect is in alle godsdiensten, de godsdienst zoals gebracht door de profeet Muhammad (v.z.m.h.), als de laatste en vervolmaakte religie, geen andere naam verdient dan ‘Islâm’, hiermee de werkelijke eenheid tussen alle volken en hun godsdiensten tot uitdrukking brengende.

Lees ook het artikel: De Islam - eenheid in verscheidenheid, elders in deze rubriek.

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size