Site navigatie
Home Publicaties Spiritual Note Paradise: only for certain sects? - Het paradijs, alleen voor bepaalde sekten?
Paradise: only for certain sects? - Het paradijs, alleen voor bepaalde sekten?
Written by Administrator   

Ed. 443 - December 13, 2013 - Safar 10, 1434Spiritual Note

English translation below

If you would like to receive the Notes weekly by email, please send a request to  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wilt u de Notes wekelijks per email ontvangen? Stuur dan een mail naar  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Het Paradijs, uitsluitend voor bepaalde sekten?

Een veel voorkomende mening bij religieuze groeperingen en sekten (ook onder vele Moslims) is dat ze menen het alleenrecht te hebben op God's Paradijs. De Koran is echter een andere mening toegedaan; een ieder die gelooft en goede werken doet, kan door de Almachtige beloond worden met het Paradijs. Zoals we lezen in Koran 2:62:

"Waarlijk, degenen die geloven en degenen die joden zijn, en de christenen en de sabiërs  al wie in Allah en in de jongste dag geloven en goed doen, zij zullen hun beloning bij hun Heer hebben en er is geen vrees voor hen, noch zullen zij treuren."

De Koran gaat zelfs verder door ons uit te dagen om te proberen het tegendeel te bewijzen:

"Zeg: Als het verblijf in het Hiernamaals bij Allah speciaal voor jullie is en de (andere) mensen uitsluit, smeek dan de dood af, als jullie de waarheid spreken." (2:94, zie ook 62:6)

Voorts geeft de Koran volgelingen van eerdere openbaringen de mogelijkheid om volgens hun eigen geopenbaarde heilige boeken te handelen:

"Laat de mensen van het Evangelie oordelen aan de hand van wat Allah hierin heeft geopenbaard." (5:47)

Tenslotte erkent de Koran in 35:24 dat alle volkeren Goddelijke openbaringen hebben gehad. Maulana Muhammad Ali zegt hierover in het boek 'De Religie van de Islam':

"Aangezien de Koran zegt, dat aan alle volkeren van de wereld openbaring werd geschonken (35:24) ... volgt daaruit duidelijk dat de christenen, joden, parsi's, boeddhisten en hindoes alle tot de categorie 'Volgelingen van het Boek' kunnen worden gerekend."

Een vorm van ruimdenkendheid die bij vele hedendaagse moslimgeleerden helaas zoek is geraakt!

 


 

Paradise. Only for certain sects?

A common view among religious groups and sects (including many Muslims) is that they think they have the exclusive right to enter God's Paradise. However, the Quran holds another opinion: everyone who believes and does good works can be rewarded with Paradise by the Almighty. As we read in the Quran, 2:62:

"Surely those who believe, and those who are Jews, and the Christians, and the Sabians, whoever believes in Allah and the Last Day and does good, they have their reward with their Lord, and there is no fear for them, nor shall they grieve."

The Quran goes even further to provoke us to try to prove the opposite:

"Say: If the abode of the Hereafter with Allah is specially for you to the exclusion of the (other) people, then invoke death if you are truthful." (Quran 2:94; see also 62:6)

Furthermore, the Quran allows followers of earlier revelations to act according to their own revealed holy books:

"Let the People of the Gospel judge by what Allah has revealed in it."

Finally, the Quran, at 35:24, recognizes that all peoples have had Divine revelations. Maulana Muhammad Ali says about this, in his book 'The Religion of Islam':

"As the Holy Quran states that revelation was granted to all nations of the world (35:24) ... the conclusion is evident that ... the Christians, the Jews, the Parsis, the Buddhists and the Hindus all fall within the category 'Followers of the Book'."

This is an example of broadmindedness which, unfortunately, can't be found among many 'modern' scholars of Islam!

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size